SsangYong Rexton - nowy "STARY" model ? O co chodzi ?

Nowy SsangYong Rexton ? Chyba NIE !
 

Ko­re­ań­czy­cy za­pre­zen­to­wa­li wła­śnie naj­bo­gat­szą wer­sję swo­je­go SUV-a - model Re­xton W ELX. Przed­sta­wi­cie­le Ssan­gY­on­ga pa­trząc na nowe auto pę­ka­ją z dumy, a świat mo­to­ry­za­cyj­ny nie­ste­ty nie jest w sta­nie wy­ła­pać po­wie­wu świe­żo­ści.

Pierw­sza ge­ne­ra­cja Ssan­gY­on­ga za­de­biu­to­wa­ła w roku 2001. Model wy­raź­nie od­sta­wał od re­aliów rynku eu­ro­pej­skie­go. Przód auta wy­glą­dał nieco dzi­wacz­nie, ja­kość wy­koń­cze­nia wnę­trza była niska, a tech­no­lo­gia w więk­szo­ści przy­pad­ków oka­zy­wa­ła się prze­sta­rza­ła i po­cho­dzi­ła z ma­ga­zy­nów Mer­ce­de­sa. Mimo iż sa­mo­chód nie spo­tkał się z cie­płym od­bio­rem rynku i nigdy nie od­niósł suk­ce­su, Ko­re­ań­czy­cy nie pod­da­li się. Już pięć lat póź­niej za­pre­zen­to­wa­li nową ge­ne­ra­cję mo­de­lu. Ta wy­glą­da­ła nie­mal­że iden­tycz­nie jak stara. No­wo­ścią była zmie­nio­na kre­acja wnę­trza.

Re­xton W i za­pre­zen­to­wa­ny wła­śnie luk­su­so­wy wa­riant o ozna­cze­niu ELX mają sta­no­wić roz­wi­nię­cie pro­jek­tu SUV-a. Słowo roz­wi­nię­cie nie od­no­si się jed­nak do te­ma­tu sty­li­sty­ki. Nad­wo­zie co praw­da prze­szło de­li­kat­ny li­fting, jed­nak nadal łu­dzą­co przy­po­mi­na Ssan­gY­on­ga zna­ne­go z 2001 roku. Brak za­sad­ni­czych zmian w sty­li­sty­ce od 14 lat ozna­cza, że Ko­re­ań­czy­cy mają jesz­cze bar­dziej "kon­ser­wa­tyw­ne" po­dej­ście do te­ma­tu kre­acji nad­wo­zia niż Niem­cy!

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną Re­xto­na W ELX jest czar­no-be­żo­wa ta­pi­cer­ka. Na fo­te­lach i bocz­kach drzwi po­ja­wi­ła się skóra. Poza tym auto ofe­ru­je w stan­dar­dzie ogrze­wa­ne tylne fo­te­le, na­wi­ga­cję sa­te­li­tar­ną oraz czuj­ni­ki par­ko­wa­nia. Na ze­wnątrz w oczy rzu­ca­ją się 18-ca­lo­we ob­rę­cze alu­mi­nio­we i świa­tła do jazdy dzien­nej LED.

Na­pę­dza­niem SUV-a zaj­mu­je się 2-li­tro­wy tur­bo­die­sel. 155 koni me­cha­nicz­nych wspie­ra mo­ment ob­ro­to­wy o war­to­ści 360 Nm. Prze­nie­sie­niem na­pę­du zaj­mu­je się 6-bie­go­wa skrzy­nia ma­nu­al­na lub 5-bie­go­wy au­to­mat Mer­ce­de­sa.

Cena Ssan­gY­on­ga Re­xto­na W ELX zo­sta­ła okre­ślo­na w Wiel­kiej Bry­ta­nii na pra­wie 28 ty­się­cy fun­tów. W prze­li­cze­niu daje to kwotę pra­wie 157 ty­się­cy zło­tych.

 

Tagi: