Qoros - co to ? Nowy hybrydowy SUV

Qoros 2 SUV PHEV Concept - mmmhhhh... Co myślicie ?

Firma mo­to­ry­za­cyj­na Qoros kon­ty­nu­uje pod­bój świa­to­we­go rynku mo­to­ry­za­cyj­ne­go. Tym razem pod­czas tar­gów mo­to­ry­za­cyj­nych w Szan­gha­ju za­pre­zen­to­wa­li kon­cept o na­zwie 2 SUV PHEV na­pę­dza­ny hy­bry­dą typu plug-in. To po­ka­zu­je, że chiń­czy­cy wsłu­chu­ją się w ryn­ko­we tren­dy.

Sty­li­za­cja ka­ro­se­rii kon­cep­tu 2 SUV PHEV miała za za­da­nie tra­fić do mło­dych, kre­atyw­nych osób. Czy jej się to uda? To kwe­stia dys­ku­syj­na. O ile za­pre­zen­to­wa­ne nie­daw­no mo­de­le Qo­ro­sa są pro­ste, no­wo­cze­sne i na­praw­dę ładne, o tyle w tym przy­pad­ku pro­jek­tan­ci po­sta­wi­li na to­tal­ną awan­gar­dę. Przód z wy­so­kim i pio­no­wym gril­lem oraz wer­ty­kal­ne świa­tła budzą kon­tro­wer­sje. Czemu? Przy­po­mi­na­ją pro­jek­ty Ca­dil­la­ca. Na za­sa­dzie bar­dzo po­dob­nych za­bie­gów stwo­rzo­na zo­sta­ła sty­li­za­cja tyłu.

 

 

Spe­cy­ficz­ny wy­gląd nad­wo­zia nie może jed­nak prze­kre­ślać kon­cep­tu. Po pierw­sze dla­te­go, że w sto­sun­ku do wer­sji pro­duk­cyj­nej ma szan­sę dra­stycz­nie zmie­nić się. Po dru­gie ukry­wa on cał­kiem zmyśl­ną tech­no­lo­gię. Dla przy­kła­du gniaz­do do ła­do­wa­nia zo­sta­ło umiej­sco­wio­ne w pod­szy­biu i od­sła­nia się po na­ci­śnię­ciu przy­ci­sku.

Na razie Qoros nie zdra­dził szer­szych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych ukła­du na­pę­do­we­go. Przed­sta­wi­cie­le marki po­wie­dzie­li je­dy­nie, że ten bę­dzie skła­dał się z ma­ło­li­tra­żo­we­go, tur­bo­do­ła­do­wa­ne­go ben­zy­nia­ka, dwóch mo­to­rów elek­trycz­nych i wy­daj­nych ba­te­rii. Sil­nik spa­li­no­wy zaj­mie się na­pę­dza­niem przed­niej osi. Agre­ga­ty elek­trycz­ne prze­ka­żą moc na tylne koła.

 

Tagi: